Πυροσβεστικά Συστήματα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕYΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ12845/EN 12259-12

Η ομάδα έρευνας και τεχνολογίας του Grundfos Group έχει αναπτύξει τις κατάλληλες αντλίες σύμφωνα με το πρότυπο EN 12845/ΕΝ12259-12. Οι νέες αντλίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υδραυλικών αποδόσεων με παροχές έως και Q=450m3/h και μανομετρικό H=106m. Το πυροσβεστικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12845/ΕΝ12259-12, αποτελείται από:

Κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από οριζόντια φυγοκεντρική αντλία ελευθέρου άξονα και ηλεκτροκινητήρα. Η σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού συνδέσμου με αποστάτη, προκειμένου να διασφαλίζεται η συντήρηση του υδραυλικού τμήματος, χωρίς να αποσυναρμολογούνται σι σωληνώσεις (back pull-out design). Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τεχνολογίας Bluefl ux που εξασφαλίζει επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης ΙΕ2.

Κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία

Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από οριζόντια φυγοκεντρική αντλία ελευθέρου άξονα και πετρελαιοκινητήρα. Το πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα εδράζεται με αντικραδασμικά πέλματα σε ισχυρής κατασκευής χαλύβδινη βάση. Συνοδεύεται από δεξαμενή καυσίμου και συσσωρευτές αναλόγου μεγέθους.
Η σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού συνδέσμου με αποστάτη προκειμένου να διασφαλίζεται η συντήρηση του υδραυλικού τμήματος, χωρίς να αποσυναρμολογούνται οι σωληνώσεις (back pull-out design). Ο πετρελαιοκινητήρας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, κατάλληλης ονομαστικής ισχύος.

Βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία (Jockey)

Βοηθητικό ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα (jockey) αποτελούμενο από ανοξείδωτη κατακόρυφη, πολυβάθμια, φυγόκεντρη αντλία και έναν ηλεκτροκινητήρα, απευθείας συνδεδεμένα (μονομπλόκ),ισχυρής κατασκευής κατάλληλη για συνεχή λειτουργία. Η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τεχνολογίας Bluefl ux που εξασφαλίζει επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης ΙΕ2

Πίνακες αυτοματισμού

Βάσει του νέου προτύπου ΕΝ12845, κάθε κινητήρας του συγκροτήματος (ηλεκτροκινητήρες και πετρελαιοκινητήρας)
πρέπει να ελέγχεται από ξεχωριστό πίνακα αυτοματισμού.

Κιτ αναρρόφησης (προαιρετικό)

Το συγκρότημα διατίθεται χωρίς συλλέκτη αναρρόφησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12485:2004 (παράγραφοι 10.6.2.2 και 10.6.2.3), το οποίο προδιαγράφει ανεξάρτητη αναρρόφηση για κάθε αντλία. Βάσει προτύπου, η αναρρόφηση των αντλιών πρέπει να είναι θετική. Σε κάθε περίπτωση, η αναρρόφηση πρέπει να συνοδεύεται από ειδική διάταξη αναρρόφησης ανάλογης διαμέτρου, ώστε να διατηρεί την ταχύτατα εισόδου του νερού στα επίπεδα που προδιαγράφει το πρότυπο. Κάθε διάταξη, θα αποτελείται από αντικραδασμική φλάντζα σύνδεσης, βάνα τύπου πεταλούδας, φλαντζωτό έκκεντρο συστολικό εξάρτημα αναρρόφησης, κενόμετρο και συγκολλητή φλάντζα.

Κιτ δοκιμής (προαιρετικό)

Διάταξη δοκιμής με ροόμετρο κατάλληλης διατομής.

Συμβατικά πυροσβεστικά συγκροτήματα

Κάθε πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από τα κάτωθι:

Κύριες αντλίες ηλεκτροκίνητες ή diesel, ηλεκτροκίνητη αντλία jockey, πιεζοστάτες, συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, μανόμετρο, πίνακα ελέγχου, βαλβίδες αντεπιστροφής, αποφρακτικές βάννες.